Mi is az a ContiGrass?

A játékunk nyereménye a ContiGrass-hoz kapcsolódik.

ContiGrass-szal kültéri burkolataidat szépítheted meg varázsütésre.

Ha bővebben utána szeretnél olvasni termékünknek, kattints!

Játékszabály

Az otthon!
… ahová olyan jó hazaérkezni.

Facebook nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.       Szervező:

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a WATTSI Labor Kft. (Továbbiakban: Szervező)

           Székhely:                                        2144, Kerepes, Mező utca 46.

           Cégjegyzékszám:                          13-09-194423     

           Adószám:                                       26325217-2-13

2.       A részvételi- és játékszabályzat tárgya

Szervező a játék kezdő időpontja után, kedvezményre jogosító időszakon belül (részletesen ld. 8. pont) érvényesíthető, vásárláshoz kötődő, különböző mértékű árengedménnyel, mint nyereménnyel jutalmazott Játékot hirdet. A Játék lebonyolítására Szervező a saját Facebook oldalán bejegyzést, vagy más néven posztot (továbbiakban: poszt) hoz létre azzal a céllal, hogy ott a Jétékosok hozzászólásban, másnéven kommentben (továbbiakban: komment) írják meg a Játék témájához kapcsolódó élményeiket. A játék nyílt, azon a 3. pont szerint bárki részt vehet, a részvétel ingyenes. A Játék nyertesét sem a játékon való részvételt megelőzően, sem azt követően nem terheli vásárlási kötelezettség, azonban a nyeremény csak a „ 7. Nyeremények” c. pontban felsoroltak szerint vehető fel.

3.       Játékos

A Szervező által meghirdetett Játékban bármely természetes személy részt vehet, aki rendelkezik Facebook adatlappal és a poszthoz a Játék témájával összefüggő, a kizárás feltételeit nem sértő kommentet ír.

„Egy Facebook profil egy Játékos” elv alapján minden Facebook profil egyetlen Játékosnak minősül, függetlenül attól, hogy hányan és hányszor használják az adott profilt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, Szervező tevékenységében részt vevő külső munkatársai, ContiGrass termékeket forgalmazó kereskedők, továbbá mindazok családtagjai.

4.       A Játék témája

 „Az otthon!
 … ahova olyan jó hazaérkezni.”

A poszthoz írt kommenteknek a Játék témájával összefüggésben kell lennie. Rövid, legfeljebb néhány mondatos írásban kell érzékeltetni az örömteli hazaérkezés egy kedves, emlékezetes pillanatát. Szervezők kizárólag a poszthoz írt kommenteket veszik figyelembe, valamely Játékos kommentjéhez vagy megosztásához írt további kommentek a Játékban nem vesznek részt.

A hazaérkezéshez emlékek, események, hangulatok, érzések, pillanatok tartozhatnak. A témát tágan is lehet értelmezni, kezdődhet például az autóból történő kiszállással, vagy a lakás ajtajának kinyitásával és kapcsolódhat családtaghoz, baráthoz, társhoz, háziállathoz, hobbihoz, vagy bármely dologhoz, amiért érdemes hazamenni, továbbá szólhat egy olyan, soha vissza nem térő pillanatról, amitől legalább egy alkalommal kellemessé vált a hazaérkezés megszokott rutinja.

5.       Moderálás

A Játékban kizárólag olyan kommenttel lehet részt venni, amely a Játék témájával összhangban van.

Szervező fenntarja a jogot, hogy a Játékból kizárja azon Játékost és törölje annak kommentjét, amely komment a Játék témájával nem összeegyeztethető tartalmú, továbbá

  • a jó ízlés határát meghaladó, vagy
  • kiskorúakra károsan ható témájú, vagy
  • kirekesztő tartalmú, vagy
  • erőszakos, vagy
  • sértő, gúnyolódó, megalázó tartalmú

A törölt kommentek Játékban való részvétele érvénytelenné válik. Az a Játékos, akinek egyaránt van a Játék feltételeinek megfelelő-, és törölt kommentje, a Játékban csak az érvényes kommenttel vesz részt a továbbiakban.

A Játékos a komment feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen hivatalos Játékszabályt, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

Játékos a komment feltöltésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy kommentjének felhasználásáért semmilyen díjazás nem illeti meg, véglegesen és feltétel nélkül lemond szerzői jogáról. Játékos a komment feltöltésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szervező a Facebookon jelen Játékban megjelent kommentet, vagy annak tetszőleges átírását a szerző és a kommentben szereplő személy, vagy személyek nevének mellőzésével korlátozás nélkül felhasználhatja saját reklámjaiban, szóróanyagaiban.

A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználó, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

6.       A Játék lebonyolításának folyamata és időtartama

Szervező a Játékot a hivatalos Facebook oldalán hirdeti meg.

A Játék 2021. május 21-én 14:00-kor kezdődik és 2021. május 30-án 24:00-kor fejeződik be.

Utolsó sorsolás: 2021. május 31. 17:00 óra

7.       Nyeremények

A nyeremény minden esetben ContiGrass termék vásárlásához kötött árengedmény, amely a vásárlás összegéből, a végszámlán kerül levonásra.

  1. Minden Játékost, a beküldött kommentek számától függetlenül 10 % árengedmény illeti meg az általa megrendelt ContiGrass árából.
  2. „Minden 10-ből 1 nyer!” sorsolás

A nyertesek számát Szervező naponta határozza meg a következők szerint.

A nyertesek száma az előző napokon még nem kommentelő új Játékosok számának 0,1-szerese. Tört szám esetén a nyertesek számát a következő egészszámra kerekítés adja meg.

Ha naponta legalább egy új Játékos érvényesen kommentel, akkor Szervező a következő napon 17:00-kor „Minden 10-ből 1 nyer!” sorsolást tart. A sorsoláson a nyertesek számával megegyező számú Játékos kerül kisorsolásra az előzőekben leírtak szerint, akik mindegyike 10 000 Ft-os árengedményre jogosult.

Az első sorsolásra május 22-én kerül sor, az utolsóra 2021. május 31-én 17:00 órakor.

  1. Fődíj

Az utolsó sorsolás napján valamennyi Játékos között kisorsolásra kerül

1 db 60 000 Ft-os árengedmény.

A nyeremények halmozhatók.

Amennyiben az egy Játékos által megnyert összes nyeremény mértéke magasabb, mint az általa leadott megrendelés összege (nyereménytöbblet), a nyereménytöbblet a kedvezményes időszakon belül további megrendeléssel levásárolható. Amennyiben a nyeremény, vagy a nyereménytöbblet nem kerül felhasználásra a kedvezményre jogosító időszakon belül (2021.szeptember 10.), úgy az elvész. A nyeremény vagy nyereménytöbblet készpénzre, vagy más tárgynyereményre nem váltható.

A nyeremény kizárólag a kedvezményre jogosító időszakon belül leadott megrendelésekre vehető igénybe. Amennyiben Szervező a kedvezményre jogosító időszakon belül más akciót is meghirdet, úgy a jelen pályázat nyereménye és az akció kedvezménye összevonható, de legfeljebb a megrendelt termék árának mértékéig vehető igénybe.

8.       Kedvezményre jogosító időszak

A nyeremények, vagy a nyereménytöbblet 2021. szeptember 10-ig leadott

 megrendeléssel válthatók be.

A nyeremény vagy nyereménytöbblet összege legfeljebb az aktuális megrendelés végszámlájából, annak kizárólag a kedvezményre jogosító termék szállítási költség nélküli végösszegéből kerül levonásra. A kedvezményes időszak vége után a nyeremény nem érvényesíthető.

9.       Adózás, költségek

A nyereményekhez kapcsolódó esetleges adót vagy más közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik pl. a telefonköltsége, esetleges postaköltsége), a Pályázót terhelik.

10.   Adatkezelés

Az Adatkezelő személye jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt Játék esetében azonos a Szervezővel, de ebben a fejezetben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Adatkezelő elnevezés használatos.

Az Adatkezelő jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékos által önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a Kezelt személyes adatok köre c. részben meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő nevét nyilvánosságra hozza az Adatkezelő hivatalos Facebook oldalán.

A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja

Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig kezelni.

Adatbiztonság

Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Személyes Adatok megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Játékos a hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja Szervező email címére küldött e-mail útján.

Jogorvoslat

Játékosnak az Infotörvény értelmében, az Infotörvényben meghatározott feltételek szerint jogában áll az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését.

Jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

11.   Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékot előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a Facebookon teszi közzé. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére, a Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak.

A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékkal, annak menetével és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a következő elérhetőségen válaszolja meg:

e-mail: info@contigrass.com
postai cím: WATTSI Labor Kft. 2144 Kerepes, Mező utca 46.

A jelen Játékszabályzat elérhető a Weboldalon, a Játékkal kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a Szervezőn keresztül is, munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között.