Garanciális feltételek

Általános jótállási, szavatossági feltételek

A jótállás időtartam 2 év. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadásának, vagy – amennyiben az üzembe helyezést a Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha Fogyasztó a terméket annak átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

Nem tartozik a jótállás alá, ha a hibát:

  • szakszerűtlen üzembehelyezés (kivéve, ha az üzembehelyezést a Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja végezte el),
  • nem rendeltetésszerű használat,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy
  • elemi kár, természeti csapás

okozta.

Az üzembehelyezés részletes leírása megtalálható a Wattsi Labor Kft. által kiadott „Használati utasítás”-ban, amit online a https://www.contigrass.com/downloads oldalról lehet elérni. Szakszerűtlen üzembe helyezésnek tekintjük a „Használati utasítás”-ban leírtaktól való eltérést.

A ContiGrass rendeltetésszerű használatának a ContiGrass-t autóbejárókban, rézsűkben és gyalogos forgalomnak kitett helyen való használatát tekintjük. Ezen alkalmazáskor a ContiGrass termékeket nem érheti olyan többlet terhelés, ami a termékek károsodásához vezet. A ContiGrass termékeknek nem funkciója a teherbírás, a terhelést a gyeprácskő vázának kell felfognia.

Helytelen tárolásnak tekintjük a magas hőmérsékletnek (>70°C), ionizáló vagy nem ionizáló sugárzásnak kitett helyen való tárolást. A ContiGrass termékek helytelen rakodásból való rongálódása helytelen kezelésnek minősül.

A jótállás keretébe tartozó hibák a következők:

  • A műanyag állvány gyártási hibából adódó törése
  • Ragasztásból adódó olyan hiba, amikor a műfű sérülés nélkül válik le a műanyag tartófelületről. Ha a műfű sérüléssel válik le, akkor azt tépés következményének tekintjük, ami garanciavesztéssel jár.

Nem tartozik a jótállás keretébe a műfű szálak szakadása, amennyiben az feltűnő esztétikai hátrányt nem okoz.

Figyelem! A vágott műfűlapokat vágógéppel daraboljuk. A vágási széleken előfordulhat műfű szálhullás, szálleválás. Ezek nem befolyásolják a termék minőségét.

Figyelem! A vágás következményekén hosszabb, „kilógó” műanyagszálak is előfordulhatnak a terméken. Igyekszünk ezeket a gyártás során eltávolítani. Amennyiben mégis marad a terméken ilyen, és az telepítés után is látható marad, célszerű a „kilógó” szálat ollóval levágni.

Nem tartozik a jótállás keretébe a gyeprács károsodása, elmozdulása következtében fellépő termék sérülés. A Wattsi Labor Kft. továbbá nem vállal felelősséget az olyan hibákból adódó károsodásokért sem, amik a gyeprács alapozásának hibájára, valamint a gyeprács pontatlan elhelyezésére vezethetőek vissza.

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén Fogyasztó élhet termékcserét igénnyel. Az igényt az info@contigrass.com email címre írásban kell megküldeni. Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja, amennyiben a kicserélendő termékek mennyisége nem haladja meg a 1500 darabot köteles az igényelt terméknek megfelelő mennyiségű terméket a helyszínre kiszállítania és kicserélnie az írásos igénylést követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a termékcsere meghaladja az 1500 db-t, a határidő minden megkezdett további 1500 db után újabb 10-10 munkanappal hosszabbodik meg.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Figyelem! A Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja köteles ellenőrizni a cserére igényelt termék mennyiségét, és rosszhiszeműség megállapításakor jogában áll visszalépni a jótállás teljesítésétől.

Jótállás, szavatosság esetén a Wattsi Labor Kft munkatársa jegyzőkönyvet készít. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy a jegyzőkönyvben szereplő állításokat, vagy azok egy részét elutasítsa. Elutasítás esetén Vevő köteles az elutasítás indokait a jegyzőkönyvben rögzíteni, szükség esetén fényképeket készíteni.

Az elkészült jegyzőkönyvet Vevő is, valamint a Wattsi Labor munkatársa is köteles aláírni, amelyből az első példány Vevőt, a további példányok a Wattsi Labor Kft-t illetik.

A Wattsi Labor Kft a termék átadásakor jótállási jegyet bocsát Fogyasztó rendelkezésére. A jótállási jegy lehet papír alapú, és lehet elektromos.

Papír alapú jótállási jegy mintája az 1. sz. mellékletben látható.

Amennyiben igényli, a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatjuk az Ön részére. Az elektronikusan átadott számla jótállási jegyként is elfogadható, ha szerepelnek rajta a jótállási jegyre vonatkozó előírások is.

A Wattsi Labor Kft a jótállási jegyet elektronikus úton küldi meg Önnek legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

A Wattsi Labor Kft. Általános Szerződési Feltételek 8-as, 9-es és 11-es pontjai irányadóak további jogviták esetén. Az Általános Szerződési Feltételeket online a  oldalról lehet elérni.

Kerepes, Mező utca 46.

Jótállási jegy

(minta)

 

 

Gyártó:                  Wattsi Labor Kft
                              2144 Kerepes, Mező utca 46.

Termék neve:       ContiGrass …………………………………………
Mennyisége:        …………………………………………………………..

 

Vásárlás napja:                  ………………………………………………

A jótállás utolsó napja:    ………………………………………………

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Jelen jótállási jegy az Ön fogyasztói jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Kerepes, 2021.

 

P.h.

 

 

……………………………………………………..
aláírás

Letöltés