Általános Szerződési Feltétlek

Contigrass.com

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF.) a Wattsi Labor Kft.  (a továbbiakban: Gyártó, vagy Wattsi Labor Kft, vagy Szolgáltató vagy Eladó)

 • Székhely, és egyben panaszügyintézés helye: 2144 Kerepes, Mező utca 46.;
 • Cégjegyzékszám: 13-09-194423;
 • Adószám: 26325217-2-13;
 • e-mail: info@contigrass.hu;
 • telefonszám: (36) 70 368 4357,
 • tárhelyszolgáltató: Tárhelypark, Webszolgáltató Vállalat, Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132

által üzemeltetett www.contigrass.com oldalon elérhető termékek (a továbbiakban: Termékek) vevője (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Vevő, természetes személy esetén Fogyasztó) általi használatának feltételeit tartalmazza. Wattsi Labor Kft és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek.

A Wattsi Labor KFT., mint a contigrass.com (továbbiakban Weboldal, vagy Weblap) online értékesítési portál tulajdonosa fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet Gyártó erre a célra szolgáló felülete tartalmaz. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon. Felhasználó jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató Weblapján (https://contigrass.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: contigrass.com/general-terms-and-conditions

Definíciók:

Gyártó vagy Wattsi Labor Kft, vagy Szolgáltató vagy Eladó: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan jogi személy, aki Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki Felhasználóval szerződést köt.

Felhasználó, vagy Vevő: Bármely természetes-, vagy jogi személy vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
   1. a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv,
   2. a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
   3. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Jelen ÁSZF 2021. január 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabályváltozás, üzleti érdek, Gyártóval kapcsolatos változások). Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 1. Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (továbbiakban Weblap, Weboldal vagy WEB) használata

  1. A WEB tájékoztatást nyújt Gyártó termékeiről, elektronikus felületen lehetővé teszi annak megvásárlását. Az oldalon többek között információ jelenik meg a gyártóról, elérhetőségéről is.
  2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
   1. A WATTSI Labor Kft a WEB-en saját és nem saját gyártású termékeit, a termékei megadott címre történő szállítását, valamint a termékek telepítését kínálja.
   2. A Weboldalon Szolgáltató feltünteti a terméki nevét, egységárát és főbb jellemzőit, lehetőséget teremtve Vevő számára az ajánlattételre.
   3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
   4. Hibásan feltüntetett árnak minősül:
 • 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár, továbbá
 • minden olyan ár, amely életszerűtlenül eltér a szokásos piaci ártól, vagy alacsonyabb az igazolható előállítási árnál.
 1. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 1. Rendelés menete
  1. Vevőnek lehetősége van a Weboldalról választani, majd rendelni Szolgáltató termékei közül. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a mennyiség feltüntetésével a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.
   A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a végösszeget. Itt ellenőrizheti le rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
  2. A végösszeg alapértelmezésben 0 Ft szállítási költséget feltételez. Ez azt jelenti, hogy Ön gondoskodik a termék elszállításáról. Amennyiben szeretné, hogy a megrendelt terméket a Wattsi Labor Kft szállítsa a megadott címre, meg kell adnia a szállítási címet! Ebben az esetben a Wattsi Labor Kft írásbeli ajánlatot fog tenni a szállítási költségről.
  3. Vevő vásárlási szándékát a Weboldaltól függetlenül emailben, vagy más írásos módon, a vásárolni kívánt termék, vagy termékek pontos nevének, mennyiségének, a Vevő nevének, szállítási címének megadásával is kifejezheti. Ebben az esetben Eladó a visszaigazolásával egyidejűleg díjbekérőt küld. A megrendelés teljesítése a díjbekérőben feltüntetett összeg Vevő számlájára érkezését követően válik esedékessé.
 2.  Fizetési módok:
  1. Weboldalon történt vásárlás esetén kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.
  2. Megrendelés esetén a fizetés banki átutalással, vagy Szolgáltató telephelyén készpénzzel is történhet.
 3. Szállítás, szállítási költség
  A szállítás, és a szállítási költség meghatározása a „Szállítási feltételek”-ben megadott módon történik. A „Szállítási Feltételek” megnevezésű dokumentum a Weboldalon megtalálható.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  1. A megrendelések feldolgozása a hét első munkanapjától az utolsó előtti munkanapjáig, (jellemzően hétfőtől csütörtökig) 14 óráig, a hét utolsó munkanapján (jellemzően pénteken) 12 óráig történik. Megrendelésre a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség. Ebben az esetben a megrendelés feldolgozása a soron következő munkanapon történik.
  2. A megrendelés teljesítése általában a szerződés létrejöttétől számított 3 héten belül történik.
  3. A megrendelés a vételár megfizetésével adásvételi szerződésnek minősül, így Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, Felhasználó a termék átvételére köteles.
  4. Ha a Wattsi Labor Kft. szállítja a Terméket Felhasználóhoz, a kárveszély akkor száll át Felhasználóra, amikor Ő, vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Terméket. A kárveszély a fuvarozóval történő szállítás esetén átadáskor száll át Vevőre, ha a fuvarozót Vevő bízta meg. Ilyen megbízás az is, amikor Vevő a Weboldalon feltüntetett szállítóval szállíttat.
  5. Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, Vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  6. Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 • Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 1. Jótállás, szavatosság

  1. A ContiGrass rendeltetésszerű használat

A ContiGrass rendeltetésszerű használata esetén a termék a gyeprácsok üres celláiba úgy van elhelyezve, hogy a műfüvet tartó bak, valamint a műfüvet rögzítő felület a betonfelület alatt helyezkedik el. A beton felülete fölé emelkedő bak, vagy műfüvet rögzítő felület egyrészt botlásveszélyes, másrészt olyan igénybevételnek teheti ki a terméket, amelyek a termék tönkremenetelét okozhatják.

A ContiGrass alkalmazása elsősorban autóbeállókban, parkolókban és rézsűkben ajánlott. Nagy igénybe vételű helyekre rövid műfüves terméket ajánlunk.

 1. Műfüvek rendeltetés szerű használata

A műfűre vonatkozó rendeltetésszerű használat megegyezik a termékre vonatkozó elvárható ésszerű használatra.

 1. Hibás teljesítés

Eladó szavatolja, hogy a szerződés megkötésekor az eladott termékei rendelkeznek a szerződésben vagy hirdetésben bemutatott képességekkel. Ennek ellenére előfordulhat hibás teljesítés. Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Eladó, ha Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Jótállás (vagy garancia) lényege az, hogy a jogszabályban előírt vagy az eladó által vállalt időn belül Eladónak kell bizonyítani, hogy a termék már a szerződéskötéskor hibás volt. Jótállási időn kívül jelenik meg a szavatosság. Ekkor a Vevő feladata annak bizonyítása, hogy a termék már a teljesítés időpontjában sem felet meg a vállalt kötelezettségeknek.

Jótállási időn belül az eladónak kell orvosolnia a hibát javítással, adott esetben kicseréléssel.

A termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 1. Kellékszavatosság
  1. Felhasználó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Felhasználó jogai kellékszavatossági igénye esetén
  3. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás árának arányos leszállítását.
 • A hibát Eladó költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • Elállhat a szerződéstől.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.
 1. A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje
 2. Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén egyéves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 3. Kellékszavatossági igény érvényesítése
 4. Felhasználó Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Termékszavatosság
  1. Felhasználó jogai termékszavatossági esetén
 • Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Felhasználó Termékszavatossági igényét kizárólag Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 1. Eladó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól
 2. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 2. Fontos! Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 3. Eladó nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 4. Önkéntes jótállás
 5. Eladó a rendeltetésszerű használat esetén történő termék károsodásra a törvényben meghatározott 1 éven túl további 1 év jótállást vállal.
 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN

  1. Szolgáltató a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  2. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, emailben, vagy az átvételt igazolható módon Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  3. Ha Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Fogyasztót.
  4. Szolgáltató a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  5. Szolgáltatónak a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor Eladó köteles tájékoztatni Fogyasztót ennek várható időtartamáról. Ez a tájékoztatás Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon, vagy előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton történhet meg.
 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  5. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a Fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
  6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
  7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
  8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 3. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. A panasz esetleges elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
 3. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 5. Amennyiben Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 • az eljáró bíróságot;
 • a Feleknek, valamint Felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. SZERZŐI JOGOK

  1. Miután a https://contigrass.com, mint Weboldal szerzői műnek minősül, szerzői jogi védelemben részesül. A szerzői jogi védelem a törvény erejénél fogva automatikusan jön létre a Weboldal, vagy annak bármelye elemének (pl. domain-név, vagy az azokkal képzett másodlagos domain nevek) megalkotásától, különösen a termék leírások megjelenésétől kezdve. Ennek értelmében tilos a https://contigrass.com Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a fordítással létrehozott változatokra is.
  2. A https://contigrass.com Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. Tilos a https://contigrass.com Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://contigrass.com Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  4. A https://contigrass.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként nettó 60.000 Ft, illetve szavanként nettó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 2. ADATVÉDELEM

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: contigrass.com/privacy-policy

Kerepes, 2021. január 20.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wattsi Labor Kft., 2144 Kerepes, Mező utca 46., info@contigrass.com, +3670 368 4357

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum: