Adatkezelési tájékozató

A Wattsi Labor Kft. (2144 Kerepes, Mező utca 46., adószám: 26325217-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194423) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Szolgáltató) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (Továbbiakban: Rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat a https://contigrass.com WEB oldal adatkezelését szabályozza.

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: contigrass.com/privacy-policy

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1. Az adatkezelő elérhetőségei

Székhely:    2144 Kerepes, Mező utca 46.

E-mail:        info@contigrass.com

Telefon:      +3670 368 4357

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelési tájékoztatónkban használ fogalmak (pl. személyes adat (personenbezogene Daten), adatkezelés (Verarbeitung), „adatkezelő” (Verantwortlicher)” ) meghatározását a Rendelet 1. fejezetének 4. cikke tartalmazza.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Szolgáltató az alábbi esetekben kezel személyes adatokat:

 • Érdeklődés, ajánlatkérés, megrendelés, számlázás

 • Cookie

 • Hírlevél, DM tevékenység

 • Panasz kezelés

 • Közösségi oldalak

 

 1. Az érintettek köre
  A webshop weboldalon vásárló valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
  A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  Az érintett postai úton, emailben, vagy telefonon kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Posta címünk: 2144 Kerepes, Mező utca 46.
e-mail: info@contigrass.com
telefon: +3670 368 4357 számon.

 1. Tájékoztatás
  Az előbbiekben ismertetett adatok kezelése szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Rendelését csak adatainak ismeretében tudjuk teljesíteni.

4. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu